Website Logo
  • Welcome,Guest...
  • /
  • LogIn
  • /
|| શ્રી શાંતિનાથાય નમઃ ||
|| શ્રી કુળદેવી ઝમકાર દેવી માત્રે નમઃ ||
|| શ્રી ઝાંઝણ બાપને નમઃ ||
  • Welcome,Guest...
  • /
  • LogIn
  • /

Trust Address

Trust Address
Shree Zamkar Devi Mataji Mandir Trust
Post – Tharad,
Distric – Banaskantha,
State – Gujarat, India.
Contact No.
+91-2737-222051
ટ્રસ્ટનું સરનામું
શ્રી ઝમકાર દેવી માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ
થાણા શેરી, મુ. પોસ્ટ - થરાદ,
તાલુકો -થરાદ,
જીલ્લો - બનાસકાંઠા,
ગુજરાત, ભારત
ફોન
+91-2737-222051